Vedtægter

Vedtægter

AKADEMIDT

§1                        Foreningens navn er AkadeMidt. Dens hjemsted er Vejle kommune.

§2                        Formål: At være videnscentrum og kompetencebank for kunst, tidlig musik og folkemusik i lokalområdet med nationale og internationale udvekslinger

§3                        Alle med interesse for foreningen kan optages som medlemmer

§4                        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker i løbet af foråret ved opslag eller annoncering i uge eller dagblade. Medlemsbetaling forventes indbetalt omkring tidspunkt for generalforsamling.

§5                        På generalforsamlingen nedsættes en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og et antal suppleanter. Denne konstituerer sig ved første møde. På de følgende generalforsamlinger er i ulige år 3 og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg er muligt.

§6                        Medlemmernes årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen

§7                        Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

                             1. Valg af dirigent

                             2. Formandens beretning

                             3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

                             4. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                             5. Valg af revisor

                             6. Fastsættelse af kontingent

                             7. Forslag fra medlemmerne. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

                             8. Eventuelt.

§8.                       Foreningens aktiviteter fastlægges på bestyrelsens møder. Formanden indkalder til møder efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære mødet afholdt med maximalt 14 dages varsel. Ved møderne fører formanden forsædet.

§ 9.                      Vedtægtsændringer skal varsles 14 dage inden generalforsamling, og kræver et flertal  på 2/3 af de fremmødte.

§10.                    Ved opløsning af foreningen anvendes eventuel kassebeholdning til afholdelse af en afslutningskoncert

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. 10.2010

Inger Wierød, formand