Vedtægter for lokalrådet

Vedtægter for Thyregod-Vester lokalråd


Vedtægter for Thyregod-Vester lokalråd

§ 1 Formål

Rådets navn er Lokalråd for Thyregod-Vester Sogne. Det er lokalrådets formål at være bindeled mellem Thyregod-Vester sogne og Vejle kommune. Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme lokalområdets udvikling samt varetage sognets interesser i samarbejde med overordnede myndigheder. Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde (årsmøde), samt forestå valghandlinger og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet. Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik, lokalrådet har ingen bestemmelsesret over den enkelte forening og dennes vedtægter.

 

§ 2 Lokalrådets sammensætning.

Lokalrådet består af 3-7 medlemmer, som vælges ved årsmødet for en periode på 2 år. Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret. Lokalrådet kan samarbejde med repræsentanter fra øvrige foreninger og/eller enkelt personer

 

§ 3 Årsmøde

Lokalrådet forestår, at der indkaldes til et årligt møde, idet indkaldelse sker med 1 måneds varsel.

Årsmødet afholdes i perioden 1/2 - 1/5 med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse af årsregnskab
  6. Valg til lokalrådet
  7. Valg af 2 suppleanter for 1 år af gangen
  8. Valg af 2 revisorer for 1 år af gangen
  9. Eventuelt

Møderne bekendtgøres i lokale medier, sogneblad eller husstands omdelt meddelelse senest 1 måned før mødets afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet.

Når mindst 50 borgere skriftligt anmoder formanden om afholdelse af et ekstraordinært møde med begrundet dasorden, skal indkaldelse hertil ske senest 14 dage efter indkaldelsen

 

§ 4 Valg til lokalråd.

Valgbar er enhver der har fast bopæl i Thyregod- Vester sogn, og som er fyldt 18 år, og er stemmeberettiget.                                                                                

Valget foretages ved mundtligt forslag (ved ønske fra deltager, foretages det skriftligt)             

Valget foretages efter almindelig flertal.                                                                

Ved stemmelighed foretages omvalg.

 

§ 5 Ansvar

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand kasserer og sekretær på det konstituerende møde efter ny sammensætning. Snarest efter at konstituering har fundet sted, meddeles bestyrelsens sammensætning til Vejle kommune.

Formanden tegner lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere.

Lokalrådet indkalder til årsmøde.

Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådet er til stede, Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Lokalrådet kan nedsætte ad hoc arbejdsudvalg der refererer til lokalrådet..... Deltagelse i udvalgs arbejde omfattes ikke af begrænsningen i § 4.

Lokalrådets møder er åbne. Enkelte punkter kan behandles for lukkede døre

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

§6 Kassereren.

Kasseren fører regnskab over lokalrådets midler.

Regnskabet følger kalenderåret.

Regnskabet forelægges lokalrådet ved første efter møde regnskabs afslutningen.

Der søges tilskud til lokalrådes drift hos Vejle kommune.

Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.

 

§7 Sekretæren

Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over lokalrådets møder. Disse skal offentliggøres senest 2 uger efter hvert møde. Protokollen gemmes i mindst 5 år.

§8 Vedtægts ændringer.

Ændringer af disse vedtægter kan ske på årsmøde eller et ekstraordinært indkaldt møde, hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Indkaldelse sker efter bestemmelserne i §3.

Vedtægter og vedtægts ændringer skal godkendes af Vejle Byråd.

 

§9 Ophævelse.

Lokalrådet kan ophæves/nedlægges på et ekstra ordinært indkaldt møde med kun dette punkt på dagsordenen på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Lokalrådets formue ved eventuel ophævelse skænkes til almennyttige formål i lokalområdet Thyregod- Vester sogne.

 

 

Således vedtaget på årsmødet i Thyregod Kursuscenter, den 27 marts 2014