Vedtægter

Thyregod-Vester Borgerforening

Vedtægter

vedtaget på ordinærgen eralforsamling den 1. juli 2020.

 

§ 1. Foreningens formål er at arbejde upolitisk samt iværksætte arrangementer, såsom møder af kulturel art, udflugter, udstillinger o. lign., gerne i samarbejde med andre lokale foreninger.
Såfremt foreningens midler tillader det, kan den yde tilskud til kulturelle formål og lignende, der kan være til gavn for Thyregod - Vester.

§ 2. Foreningens navn er "THYREGOD - VESTER BORGERFORENING". Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer.
Foreningens stiftelsesdag er den 6. november 1896. (Thyregod Håndværkerforening).

§ 3. Foreningens medlemmer består af aktive medlemmer, og æresmedlemmer.
Som medlemmer kan optages borgere, som er fyldt 18 år og har tilknytning til Thyregod og Vester sogne. Ethvert mangeårigt medlem, der på forskellig vis dels i foreningens arbejde, dels som aktiv borger på anden vis - har gjort sig fortjent til det, kan udnævnes til æresmedlem. Efter bestyrelsens godkendelse ved almindeligt stemmeflertal kan udnævnelse finde sted ved en generalforsamling eller anden festlig lejlighed.

§ 4. Bestyrelsen bestemmer kontingentets størrelse. Det opkræves én gang årligt og betales af alle aktive medlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie, men har samme rettigheder som de aktive medlemmer.

§ 5. Foreningens udgifter afholdes af det indkomne medlemskontingent samt andre indtægter og tilskud, hvortil der ingen særlige bestemmelser er knyttet.

§ 6. Når kassebeholdningen overstiger 5000 kr. indsættes den i bank eller sparekasse. Kassereren og formanden er de eneste, der kan hæve af foreningens midler. Det påhviler bestyrelsen at arbejde til foreningens bedste, og bestyrelsens medlemmer er solidarisk ansvarlige for, at foreningens midler er tilstede og kun anvendes på lovlig vis.

§ 7. Bestyrelsen består som nævnt af syv medlemmer. Ved generalforsamlingen i marts måned afgår 3 medlemmer og året efter 4 medlemmer. Der vælges et tilsvarende antal. Valget gælder for 2 år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter, hvis valg gælder for 1 år. Hvis suppleanten indtræder i bestyrelsen, er det i den valgtes sted. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsens for- og næstformand er tegningsberettiget i fællesskab.

§ 8.  Foreningen har 2 revisorer. Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor samt 1 suppleant. Deres funktionstid er 2 år, og de afgår efter tur, men kan genvælges.

§ 9. Revisorerne skal revidere foreningens årlige regnskab inden 8 dage, efter at det senest 8 dage før den ordinære generalforsamling er blevet tilstillet dem af kassereren. Revisorerne påtegner regnskabet deres bemærkninger.

§ 10. Generalforsamlingen afholdes i marts og er foreningens øverste myndighed. Hvert medlem har 1 stemme. Ved afstemninger gælder simpel majoritet, lovændringer dog undtaget, se § 14. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske derom.

§ 11. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af 2 suppleanter.
  6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt. 

§ 12. Generalforsamlingen indvarsles senest 8 dage før på foreningens hjemmeside og pr. mail eller ved annonce i den lokale ugeavis. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilgå formanden inden d. 1. marts.  Efter generalforsamlingen bliver beretningen lagt på Borgerforeningens hjemmeside. Ved alle bestyrelsesmøder bliver der lavet referat, der tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 20 medlemmer forlanger det.

§ 14. Vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer skal tilstilles formanden skriftligt inden den 1. februar. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på den først afholdte generalforsamling. Vedtægtsændringsforslag kan genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage efter, og her er simpelt stemmeflertal afgørende.

§ 15. Når foreningens medlemstal går under 7, anses den for opløst. I øvrigt kan foreningens opløsning kun bestemmes på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsningen.

§ 16. Foreningens formue kan ved opløsning tilfalde velgørende formål med tilknytning til Thyregod og Vester sogne.